top of page

Privacyregeling

1. Het Adoptie Atelier is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyregeling. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

2. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut/coach een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde coaching en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

3. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw behandelende coach/therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. In geval van plotseling overlijden of ernstige ziekte van mij zal een bevoegde waarnemer mijn zaken regelen en uw gegevens kunnen inzien. 
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

4. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de coaching/ therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. In overleg met u.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

5. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

6. U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier.

7. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.

10. De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.


11. Indien u gebruik maakt van de diensten van het Adoptie Atelier verstrekt u uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens verkregen worden via derden in het kader van bijvoorbeeld een extern coachtraject.


12. Categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Huidige werksituatie
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Behandelovereenkomst
 • Inhoud van communicatie13. Privacy op de zorgnota/factuur: Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Zo nodig uw klantnummer en uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling/sessie
 • Een korte omschrijving van de behandeling/sessie
 • Prestatiecode
 • De kosten van het consult
14. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Het Adoptie Atelier zal uw gegevens niet verstrekken zonder uw toestemming of anders geanonimiseerd.


15. Uw gegevens zullen niet verstrekt worden voor commerciële of goede doelen.


16. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer u gebruik maakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met mij. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.


17. Doeleinden gegevensbewaring:

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk therapeutisch- of coachtraject
 • Een goede, professionele en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers van coachtrajecten en de verbetering van de dienstverlening

18. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

19. Ook kunt u verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.


20. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Adoptie Aterlier, t.a.v. Maarten van Zwieten, Eendrachstraat 16, 3784 KB Terschuur, telefoon: 06-38893453, mail: adoptieatelier@gmail.com


21. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


22. Het Adoptie Atelier kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Raadpleeg deze verklaring geregeld, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast 

op 27-06-2022.

bottom of page