top of page

HUISREGELS PRAKTIJK

(Algemene Voorwaarden)

1. Algemeen

a) Het Adoptie Atelier is een therapeutische coachingspraktijk die specifiek gericht is op geadopteerden, hun ouders of partner en mensen met afstammingsproblematiek. Het Adoptie Atelier is opgericht door Maarten van Zwieten en is gevestigd aan de Eendrachtstraat 16 te Terschuur. De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27293043.

b) Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

2. Definities

a. Opdrachtnemer; Coachpraktijk Het Adoptie Atelier

b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt

3. Werkveld Adoptie Atelier.

a) Opdrachtnemer richt zich op het behandelen en coachen van geadopteerden, donorkinderen, adoptieouders, één-ouder-kinderen en partners (vanaf 14 jaar).

b) Bij de behandeling van een minderjarige cliënt (tussen 14 en 18 jaar) zal de ouder (of ouders) op de hoogte worden gehouden van de voortgang in het traject. Voorafgaande aan het traject vindt overleg met de ouders plaats. In overleg met de cliënt is de ouder (of ouders) aanwezig bij het intakegesprek. 

4. Grenzen hulpverlening

a) Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om zijn/haar huisarts en/of therapeut op de hoogte te stellen van zijn/haar traject bij het Adoptie Atelier

b) Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om tijdens intake- en coaching gesprekken een oprecht beeld te schetsen van zijn/haar psychosociale problematiek en fysieke gesteldheid. Ook voor wat betreft medicijngebruik en

andere therapieën.

5. Geheimhouding

a) De coach verplicht zich tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies.

b) Deze geheimhouding kan in onderling overleg tussen coach en cliënt worden opgeheven, in geval van doorverwijzing of informeren van andere hulpverlenende instanties of ouders.

c) In het geval van dreigend gevaar voor zowel cliënt als de samenleving behoudt het Adoptie Atelier zich het recht de geheimhouding te doorbreken en de daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten.

d) Bij de behandeling van de persoonlijke (NAW-)gegevens van de cliënt, houdt het Adoptie Atelier zich aan de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

e) De coach behoudt zich het recht voor om geluidsopnames te maken van een coaching gesprek, uitsluitend ten behoeve van mogelijke (anonieme) bespreking bij collegiale intervisie of supervisie.

6. Betalingsvoorwaarden

a) Na elk intake- of coaching gesprek zal een factuur naar de cliënt worden gestuurd. Betaling dient binnen een termijn van 14 dagen vanaf de factuurdatum te geschieden. Betaling kan, indien gewenst, via een tikkie-verzoek.

b) Bij niet tijdige betaling van de factuur, de herinnering of het verzuimen van de betaling, behoudt het Adoptie Atelier zich het recht voor het coachingstraject met onmiddellijke ingang stop te zetten.

c) Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de cliënt dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

7. Afspraken maken en annuleren.

a) Afspraken voor intake- of coaching gesprekken worden in goed overleg gemaakt en altijd schriftelijk vastgelegd of bevestigd.

b) Indien de cliënt de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal het Adoptie Atelier de volledige kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

c) Bij niet verschijnen van de cliënt op een gepland gesprek worden de volledige kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

8. Aansprakelijkheid

a) De coaching en de begeleiding van het Adoptie Atelier is gericht op zelfinzicht, zelfreflectie en persoonlijke groei, zonder het resultaat te garanderen.

b) Het Adoptie Atelier is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade , emotionele schade of schade voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Het Adoptie Atelier.

c) De coach van het Adoptie Atelier kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt.

d) Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.

e) De cliënt is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingssessies als de periode daarna. 

bottom of page