Het Adoptie Atelier

coaching, therapie en groepswerk bij adoptie- en afstammingsvraagstukken

HUISREGELS GROEPSWERK ADOPTIE ATELIER

(Algemene Voorwaarden)

1. Algemeen

a) Het Adoptie Atelier is een coaching- en therapeutische praktijk, gespecialiseerd (en ervaringsdeskundig) op het gebied van adoptie. Het Adoptie Atelie organiseert, naast individuele coaching en therapie, (lotgenoten) bijeenkomsten voor geadopteerden. Deze bijeenkomsten betreffen groepswerk, groepstherapie en workshops, waarbij belangrijke thema’s die gelieerd zijn aan adoptie worden behandeld. De adoptiegroepen hebben de vorm van groepssessies waarbij de deelnemers, zowel individueel als in groepsverband, worden begeleid in hun proces van bewustzijn, acceptatie en groei, gerelateerd aan adoptie en de invloed ervan op het persoonlijk leven. In de workshops wordt één specifiek thema uitgelicht en behandeld. b) Het doel van dit groepswerk, de data, inhoud, locatie en agenda van de bijeenkomsten en informatie over de begeleider(s), zijn opgenomen op de website van Het Adoptie Atelier, onder “groepswerk”. Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn tijdens uw deelname aan groepswerk dat door het Adoptie Atelier is georganiseerd. Voorafgaande aan elke groepssessie of workshop wordt per mail naar deze algemene voorwaarden verwezen.


2. Definities

a. Opdrachtnemer; De begeleider(s) van de bijeenkomst/groepssessie/workshop namens Het Adoptie Atelier (ook wel “therapeut/coach” genoemd)

b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de deelnemer aan de bijeenkomst/groepssessie/workshop (ook wel “cliënt” genoemd).


3. Werkveld Adoptie Atelier

a) Opdrachtnemer richt zich, naast individuele coaching en therapie, op het begeleiden van lotgenoten groepen.

b) De groepssessies/workshops hebben tot doel om bij de deelnemers meer inzicht en bewustzijn te creëren over het effect van hun adoptieverleden op hun gedrag, gevoelsleven, denken en patronen. Dit door één of meerdere belangrijkste thema’s van adoptie, mede met behulp van een werkboek, toe te lichten, de deelnemers oefeningen te geven en de mogelijkheid te geven hun gedachten, emoties en ervaringen te delen met de andere groepsleden.

c) Tijdens de sessies wordt door opdrachtnemer gewerkt met de dynamiek en het groepsproces van de groep, alsmede waar mogelijk, aan het individuele groeiproces.


4. Groepstherapie: Grenzen hulpverlening

a) Met elke potentiële cliënt/deelnemer zal opdrachtnemer een intakegesprek voeren (telefonisch of met behulp van beeldbellen). Dit om inzicht te krijgen in de persoonlijke doelen en verwachtingen bij de groepssessies en de actuele uitdagingen in het leven van de cliënt/deelnemer. Bij het intakegesprek zal de opdrachtnemer ook een inschatting maken van de mate waarin de cliënt/deelnemer zelfstandig en weerbaar genoeg is om aan een therapie groep deel te nemen.

b) Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om zijn/haar huisarts en/of therapeut op de hoogte te stellen van zijn/haar traject bij Het Adoptie Atelier.

c) Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om zowel tijdens de intake als tijdens de sessies, een oprecht beeld te schetsen van zijn/haar psychosociale problematiek en fysieke gesteldheid. Ook voor wat betreft medicijngebruik en andere therapieën.

d) Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om zich blijvend te committeren aan het volledige traject van groepssessies, ook als het even moeilijk wordt, zowel individueel als in het groepsproces.

e) Zowel opdrachtnemer als cliënt is verantwoordelijk voor het te behalen resultaat. De therapeut/coach heeft een inspanningsverplichting om de cliënt te begeleiden en ondersteunen in het individuele groeiproces, alsmede het groepsproces hierbij zo ondersteunend mogelijk in te laten zijn. Van de cliënt wordt een actieve bijdrage verwacht aan het bereiken van zijn/haar persoonlijke verbeterdoelen, onder andere door het voorbereiden op elke sessie door het werkboek door te nemen en de erin opgenomen oefeningen te maken, maar ook door een actieve houding in de groep. De cliënt is bereid tot zelfreflectie.


5. Workshops: Grenzen aan hulpverlening

a) ) Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om zijn/haar huisarts en/of therapeut op de hoogte te stellen van zijn/haar deelname aan workshops bij Het Adoptie Atelier.

b) Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om, bij inschrijving alsmede tijdens het contact met de coach/therapeut voorafgaande aan de workshop, een oprecht beeld te schetsen van zijn/haar psychosociale problematiek en fysieke gesteldheid. Ook voor wat betreft medicijngebruik en andere therapieën.

c) Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om zich te committeren aan zijn/haar deelname aan de workshop, ook als het even moeilijk wordt, zowel individueel als in het groepsproces.

d) Zowel opdrachtnemer als cliënt is verantwoordelijk voor het te behalen resultaat. De therapeut/coach heeft een inspanningsverplichting om de cliënt te begeleiden en ondersteunen in het individuele groeiproces, alsmede het groepsproces hierbij zo ondersteunend mogelijk in te laten zijn. Van de cliënt wordt een actieve bijdrage verwacht aan het bereiken van zijn/haar persoonlijke verbeterdoelen, onder andere door een actieve houding in de groep. De cliënt is bereid tot zelfreflectie.


6. Geheimhouding

a) De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de groepssessies/workshops.

b) Deze geheimhouding kan in onderling overleg tussen therapeut/coach en cliënt worden opgeheven, in geval van doorverwijzing of informeren van andere hulpverlenende instanties of ouders.

c) In het geval van dreigend gevaar voor zowel cliënt en groep als de samenleving behoudt Het Adoptie Atelier zich het recht de geheimhouding te doorbreken en de daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten.

d) Bij de behandeling van de persoonlijke (NAW-)gegevens van de cliënt, houdt Het Adoptie Atelier zich aan de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

e) De therapeut/coach behoudt zich het recht voor om geluidsopnames te maken van een groepssessie, uitsluitend ten behoeve van mogelijke (anonieme) bespreking bij collegiale intervisie of supervisie.


7. Betalingsvoorwaarden

a) Voorafgaande aan deelname aan groepstherapie of workshop zal een factuur naar de cliënt worden gestuurd. Betaling dient binnen een termijn van 14 dagen vanaf de factuurdatum te geschieden. Betaling kan, indien gewenst, via een TIKI-verzoek.

b) Bij niet tijdige betaling van de factuur, de herinnering of het verzuimen van de betaling, behoudt het Adoptie Atelier zich het recht voor deelname aan de groepssessie(s) met onmiddellijke ingang stop te zetten.

c) Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de cliënt dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.


8. Afspraken maken en annuleren.

a) Zodra de cliënt zich ingeschreven heeft voor (één of meerdere) groepssessies en de bijbehorende factuur voor deelname heeft betaald, is deelname aan deze groepssessie(s) definitief en wordt deze deelname per mail vastgelegd en bevestigd.

b) Indien cliënt vóór een sessie of tijdens het traject van meerdere sessies zelf besluit om een sessie over te slaan of zijn/haar deelname te beëindigen, is géén teruggave van het betaalde deelnamegeld mogelijk. Het Adoptie Atelier vindt het belangrijk dat een deelnemer zich committeert aan het gehele traject van alle geplande sessies. Dit ter bescherming van zowel het individuele als het groepsproces.

c) Artikel 7b geldt ook voor de cliënt die vóóraf voor alle sessies tegelijk (met bijbehorende korting) heeft betaald.


9. COVID-19

a) Voor de veiligheid van de deelnemers en therapeut/coach worden de vigerende richtlijnen van RIVM in verband met COVID-19 gevolgd. 

b) Indien als gevolg van COVID-19 groepsbijeenkomsten door het kabinet en RIVM worden verboden en om die reden geplande groepssessies moeten worden geannuleerd, zal altijd een alternatief worden geboden, of door de groepssessies op een latere datum opnieuw te plannen (wanneer dat conform de RIVM-richtlijnen weer mogelijk is), of door de sessies online te houden.

c) Aangezien het Adoptie Atelier altijd een alternatief voor gecancelde sessies aanbiedt, kunnen de RIVM-richtlijnen geen reden zijn voor cliënten om deelname te annuleren.


10. Aansprakelijkheid

a) De coaching en de begeleiding tijdens de groepssessies van Het Adoptie Atelier is gericht op zelfinzicht, zelfreflectie en persoonlijke groei, zonder het resultaat te garanderen.

b) Het Adoptie Atelier is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Het Adoptie Atelier.

c) De therapeut/coach kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt.

d) Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen, voordat aan het groepswerk wordt deelgenomen.

e) De cliënt is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de groepssessies als de periode daarna.